Semalt: Journalurnalist ýaly has gowy web mazmuny ýazmakIsmurnalistika SEO, şübhesiz, SEO-nyň çözmek üçin iň kyn resanrlaryndan biridir. Örän üýtgeýän landşaftyna öwrenişmek üçin gaty köp talap we az wagt gelýär. Gatnaşyk ismurnalistika ýazmagyň esasy ileri tutulýandygyny göz öňünde tutup, öwrenmek isleýän käbir üýtgeşik artykmaçlyklarymyzy saklaýar.

Näme üçin ismurnalistika we SEO birleşdirmeli

SEO ismurnalistikasynda ulanylýan käbir usullar bilen, müşderilerimiz bilen gatnaşygy we abraýy ösdürmekde ajaýyp ýerine ýetirýän gibrid mazmuny döredip bileris. Häzirki wagtda SEO öldi, ismurnalistika öldi, Mazmuny ýazmak öldi ýa-da iň bolmanda bir sapak bilen asylan ýaly gorkunç mifleri köp eşidýäris.

Aurnalist bilen işlemek aňymyzy ajaýyp mümkinçiliklere açdy. Bu wagtyň içinde haýran galdyryjy bir zadyň üstünden düşdük. SEO bilen ismurnalistikany birleşdirip, müşderimiziň bäsleşigini yzky aýnasynda has yza goýýan mazmun döredip bileris.

Bu makalada, müşderimiziň web sahypasyny üstünlik gazanmak üçin SEO bilen bilelikde ulanýan käbir ismurnalistika taktikalarymyzy size görkezeris. Her bir taktika, E-A-T-iň bir ýa-da birnäçe elementine täsir eder.

Umuman aýdanyňda, bu taktikalaryň maksady:

Has gowy SEO mazmunyny döretmäge kömek etjek ismurnalistika taktikasy

Tersine piramida

Bu giriş sözleriniň mazmunynyň iň möhüm bölegini açmak arkaly işleýän ýönekeý düşünje. Makalanyň bu görnüşi gurluşly, şonuň üçin makalanyň iň möhüm bölekleri birinji ýerde durýar we iň az ähmiýete eýe bolan soňky bölüme çenli maglumatlar şol tertipde açylýar.

Bu mazmun gurluşy, telegrafyň ilkinji günlerinde Samuel Morse tarapyndan oýlanyp tapyldy. 1845-nji ýyldan başlap, telegramma ygtybarly aragatnaşyk serişdesi däldi. Köplenç geçiriş orta ýoly keserdi, şonuň üçin iň möhüm maglumatlaryň ilki gelip, soň düşündirişler berilmegi iň gowusydy. Şeýlelik bilen, geçiriş gowy tarapdan ýitirilen hem bolsa, iň möhüm zatlar öňem aýdypdy.

SEO-da bu düşünje ajaýyp many berýär. Tersine piramida gurluşyny ulanyp, okyjylary özüne çekmek üçin iň oňat gurşuny ulananymyzdan soň iň möhüm maglumatlary berip bileris. Soňra bolsa girişdäki maglumatlary goldaýan bir organ bilen yzarlaýarys.

Bedenimizde, iň möhümden iň möhüm maglumata ýetýänçäk aralyk hökmünde maglumatlary böleklere bölýäris. Tersine piramida bilen, makalanyň başynda diňleýjileri özüne çekeris we şol makalany okamagyň peýdalaryny ir düşündirip bileris, şonuň üçin okyjylar makalany okamagyň ähmiýetini bilerler. SEO gatnaşygy hem gowy bolýar.

Maksatly diňleýjileriňize bir makalany galmak we okamak üçin ýeterlik täsir etmeli wagtymyzy göz öňünde tutup, tersine piramida bizi özboluşly ýagdaýda goýýar, bu ýerde gözleg motorlaryna şol ähmiýet berýändigiňizi görkezýän köp sanly açar sözleri ýükläp bileris. açar sözler.

5Ws + 1H jogap bermek

Mazmunyň näçe wagt bolmalydygy baradaky çekişmämizi ýada salsaňyz (bu bölüm "Mazmun näçe wagt bolmaly?" Makalasyna baglanyşyk bolmaly), mazmunyň 300 ýa-da 500 söz bolup biljekdigini ara alyp maslahatlaşdyk. Günüň ahyrynda uzynlyk däl-de, baýmy ýa-da ýokmy. Çynlakaý gatnaşmak üçin mazmunyňyz elmydama 5W + 1H jogap bermeli:
Muny tersine piramida bilen birleşdirmek, gatnaşygyňyzyň ep-esli artjak ýagdaýyna getirýär. Kimiň, nämäniň, haçan we nirede girişine jogap berýän mazmuna eýe bolmak, maksatly diňleýjileriňizi çekmek we saklamak üçin iň oňat mümkinçilikdir.

Soňra mazmunyň mazmunynda näme üçin we nädip ara alyp maslahatlaşýarys.

Muny etmek kyn bolsa-da, gödek ýazmak islemeýäris, şonuň üçin diňleýjileriňiziň okamagyny dowam etdirmek üçin gaýa çalmak ýaly çeper usullary ulanýarys. Bu şübhe, tolgunma we özüne çekiji döredýär, şonuň üçin tomaşaçylar birinji bölümi ýeke özi okamaýarlar, ýöne has giňişleýin öwrenmek üçin ähli eseri okamak isleýärler.

5Ws + 1H-e jogap bermek bize esasy açar sözleri tebigy ýagdaýda ulanmaga has köp mümkinçilik berýär we SERP-iň ýokarsynda tapyljak sorag böleklerine jogap berýäris.

Sözbaşy

Sözbaşylar diňe esasy açar sözleri göterýändigi üçin peýdaly däl. Sözbaşylaryňyzda islendik ýakymly açar sözleri ulanmagyň ýerine, anyk, gymmatly sözleri ulanýarys. Muny edýäris, sebäbi anyk we gymmatly sözler okyjylary herekete geçirmäge iterýär. SEO we web sahypaňyz üçin hereket, gönüden-göni reýting faktorlary bolan gatnaşygy we basmagy aňladýar.

Biziň sözbaşylarymyz aşakdaky funksiýalaryň birini ýa-da birnäçesini ýerine ýetirmek üçin döredildi:
Mümkin boldugyça, Parentezi ýa-da ýaýlary ulanmagymyz hem möhümdir. Gözleg, on mysal, 12 maslahat, 15 ýol we ş.m. ýaly sanlar bilen sözbaşylary ulanmagyň adaty mazmun sözbaşylaryna garanyňda 36% basyljakdygyny aýdýar. Garaşan ýa-da gabygyň bolmagy, basylmak üçin goşmaça 38% sebäp bolýar.

Ingsazgylar elmydama esasy bolmaly we gaty uzyn bolmaly däldir. Elmydama 50-60 simwoldan düşmeli. Şeýle-de bolsa, şu günler uzyn sözbaşylar bar.

Lede bilen meşgullanmak

Gitdigiçe köpçülikleýin habar beriş serişdelerine duş gelmegimizi dowam etdirýäris we ol köpelýärkä, ünsümiz gysgalýar. Microsoft Research ortaça internet ulanyjysynyň ünsüni özüne çekýän bir gözleg çap etdi Sekiz sekunt. Bu, SEO hünärmenleri üçin diňe bir muny etmek gaty kyn bolany üçin däl, eýsem her täze mazmunyň çap edilmegi bilen wagt çäkleriniň azalmagyny dowam etdirer. Şonuň üçin sizi diňe bir sekiz sekundyň içinde bir makalada saklamaly bolman, eýsem şol möhletiň azalmagy bilen has gowy etmeli.

Bu pursatda haýal saýtyň bolmagy, web sahypaňyzda tertipleşdirmek mümkinçiligini asmak bilen deňdir.

Bu okyjylary çekmeli we çalt etmeli. Biziň maksadymyz, okyjynyň gyzyklanmasyny derrew emosional ýa-da intellektual derejede ýokarlandyrmak; käwagt, ikisine-de ýetip bileris. Haýsy temada ara alyp maslahatlaşanymyzda size we markaňyza mahsus düşünje berýäris.

Maglumat siziň bäsleşigiňize meňzeş bolup biler (şuňa meňzeş habarlary dürli sözler bilen alyp barmak), ýöne bu mesele boýunça çuňňur we soňky tejribämiziň esasynda täze we kämilleşdirilen maglumatlary berýäris.

Maksatlarymyzyň biri, okyjylaryň hiç wagt ýadamazlygyny üpjün etmek. Olary täze syýahat edýäris we ekilen tohum üçin ýokumly maddalar ýaly bedeni ulanýarys. Bu, elbetde, tersine piramidany ulananymyzda ulanylýar.

Girişimiziň bu soraglara jogap berýändigini kepillendirýäris:
Biziň pikirimizçe, diňleýjileriň görnüşini göz öňünde tutmagymyz gaty möhümdir. Belli bir diňleýjiler üçin ýazmak, dolandyrmak has aňsat.

Görkez, aýtma

Sary suratlandyrmagy aýtmak bir zat; sarynyň nähili görünýändigini görkezmek başga zat. Mysal hökmünde, akyl gözüňizi ýummagyňyzy isleýäris. Şol giňişlikde açyk, ýyly we owadan sary reňkleri göz öňüne getiriň; güne näderejede meňzeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Her gülüň ortasynda gara nokat we uzyn ýaşyl sapaklaryň arasynda gül meýdanyna ýaýrandygyny göz öňüne getiriň. Indi bu maşklara gatnaşmak size diňe sary görnüşiň görkezilmegini görkezmek bilen çäklenmän, günebakar meýdanynyň nähili ajaýypdygyny göz öňüne getirersiňiz. Görkezýär we aýtmaýar.

Okyjylaryňyzy web sahypaňyzda ýazýan sözlerimize çümdürmek üçin, aýtmaýarys. Bu, diňleýjileriň gatnaşygyny ep-esli gowulaşdyrar we gözleg reýtingiňiz, ähtimal, reýtingiňizi ýokarlandyrar.

Netije

Mazmuny ýazmagyň syry synag geçirýär. Gözleg we ýazmak üçin näçe wagt we serişde sarp etsek-de, basyp bilmez. Şonda, birden mazmunyňyzy maksatly diňleýjileriňiz üçin iň özüne çekiji zat edýänçä, teoriýalarymyz esasynda mazmuny üýtgedip başlaýarys.

Sahypaňyzy traffikde we gatnaşyga öwürýän mazmun isleýärsiňizmi? Habarlaşyň Semalt hyzmatlary.

mass gmail